Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni '2017

Uwaga! Artykuł archiwalny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbędą się w dniu 03.06.2017 r. /sobota/ od godz. 9.00 w Hali Sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 66 wg niżej podanego porządku obrad.

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków SML-W" Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim.
 2. Przedstawienie podstawowych zasad obradowania Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Wybór Prezydium Zebrania w składzie:
  Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz.
 4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
  Mandatowo-Skrutacyjnej /7-10 osób/, Wnioskowej /3 osoby/, Wyborczej /3 osoby/.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie protokółu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 11.06.2016r.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016r. - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych i ich realizacji oraz podjęcie uchwały.
 10. Sprawozdanie Zarządu za 2016r. i sprawozdanie finansowe za 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwał po przeprowadzonej dyskusji w sprawach:
  a/ sprawozdania finansowego za 2016r.
  b/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2016r.
  c/ przeznaczenia zysku netto za 2016r. na fundusz remontowy.
  d/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
  e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 11. Sprawozdania z działalności Rad Osiedli:
  a/ Rady Osiedli "Pólko", "Szerokołęczna" i "Tylna"
  b/ Rady Osiedla Młodych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu nr 84 przy ul.Boh.Modlina 20 w Nowym Dworze Mazowieckim w drodze przetargu.
 13. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej /2 osoby/.
 14. Wybór delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 15. Wolne wnioski.
 16. Złożenie sprawozdań przez Komisje Walnego Zgromadzenia.
 17. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2016r., sprawozdanie finansowe za 2016r., raport i opinia biegłego rewidenta, protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11.06.2016r., sprawozdania Rad Osiedli oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do zapoznania od dnia 12.05.2017r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bohaterów Modlina 28 pokój nr 4, sprawozdanie finansowe Spółdzielni w pokoju nr 13 u Głównej Księgowej. Wszystkich członków prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość /np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy/.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY