PRZETARGI

SZYBKI KONTAKT

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni '2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej "Dążność" w Nowym Mazowieckim informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbędą się w dniu 11.06.2016 r. /sobota/ od godz. 9.00 w Hali Sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 66 wg niżej podanego porządku obrad.

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków SML-W "Dążność".
 2. Przedstawienie podstawowych zasad obradowania Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Wybór Prezydium Zebrania w składzie:
  Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz.
 4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
  Mandatowo-Skrutacyjnej /7-10 osób/, Wnioskowej /3 osoby/, Wyborczej /3 osoby/.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie protokółu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2015r.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r. - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Sprawozdanie Zarządu za 2015r. i sprawozdanie finansowe za 2015r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwał po przeprowadzonej dyskusji w sprawach:
  a/ sprawozdania finansowego za 2015r.
  b/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2015r.
  c/ przeznaczenia zysku netto za 2015r. na fundusz remontowy.
  d/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
  e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 10. Sprawozdania z działalności Rad Osiedli :
  a/ Rady Osiedli "Pólko", "Szerokołęczna" i "Tylna"
  b/ Rady Osiedla Młodych.
 11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Młodych /1 osoba/.
 12. Wybór 2 przedstawicieli na zjazd spółdzielczości przed VI Kongresem Spółdzielczości.
 13. Wolne wnioski.
 14. Złożenie sprawozdań przez Komisje Walnego Zgromadzenia.
 15. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2015r., sprawozdanie finansowe za 2015r., raport i opinia biegłego rewidenta, protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 27.06.2015r., sprawozdania Rad Osiedli oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wy łożone do zapoznania od dnia 25.05.2016r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bohaterów Modlina 28 pokój nr 4, sprawozdanie finansowe Spółdzielni w pokoju nr 13 u Zastępcy Głównej Księgowej. Wszystkich członków prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość /np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy/.Pliki do pobrania:


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY