Lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Dązność" w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza do zapoznania się z ofertą na lokal mieszkalny przeznaczony do nabycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności do lokalu:

Lokal położony w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Boh. Modlina 63 m. 88 usytuowany jest na I piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 37,85 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,23 m2.

Cena wywoławcza – 132.000 zł
/słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych/

Wadium stanowi 10% ceny wywoławczej tj; 13.200,00zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście 00/100 zł) winno być wpłacone w terminie do trzech dni przed terminem składania ofert tj; do 25.03.2020 r. na nr rachunku Spółdzielni BS Nowy Dwór Mazowiecki: 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007.

Termin złożenia ofert wraz z kserokopią potwierdzenia wpłaty wadium: 27.03.2020 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Boh. Modlina 28. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zarządu przy ul Boh. Modlina 28.

Osoby zainteresowane nabyciem, mogą zapoznać się z aktualnym stanem lokalu w obecności pracownika Administracji "Osiedla Pólko, Szerokołęczna i Tylna", nr tel. 22 775 50 47. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, adres oferenta, tel. kontaktowy, proponowaną cenę za lokal wyrażoną w cyfrach i słownie (nie niższą niż cena wywoławcza), ksero dowodu wpłaty wadium, informację o statusie oferenta (tj. osoba fizyczna, osoba prawna), datę i czytelny podpis oferenta. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje i szczegółowe warunki przetargu można uzyskać pod nr tel. 22 775-29-11 wew. 12.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY