Zaproszenie do składania ofert

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DĄŹNOŚĆ" w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie n/w roboty w budynku Spółdzielni w Nowym Dworze Mazowieckim

I. Zakres robót do wykonania:

Zadanie nr 1: "Wymiana pionów wod-kan w lokalach w 3 klatkach schodowych, wymiana pionów c.o. w łazienkach lokali i poziomów wodociągowych w piwnicy w budynku przy ul. Witolda Pileckiego 17"

Zadanie nr 2: "Wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku (2 klatki VII, VIII) wraz z wykonaniem pionów instalacji kanalizacji deszczowej (2 klatki) w budynku przy ul. Młodzieżowej 6"

Zadanie nr 3: "Wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku (6 klatek) wraz z wykonaniem pionów instalacji kanalizacji deszczowej (6 klatek) w budynku przy ul. Okulickiego 4"

Zadanie nr 4: "Wymiana instalacji c.o. (bez wymiany grzejników i poziomów w piwnicy) i wod- kan oraz wykonanie instalacji c.w.u. budynku przy ul. Chemików 3"

Zadanie nr 5: " Wykonanie wymiany instalacji gazowej w budynku przy ul. Modlińskiej 15"

II. Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres firmy, NIP, REGON,
 2. Koszt netto i brutto wykonania w/w zadania
 3. Termin wykonania robót.
 4. Warunki płatności, gwarancji oraz zabezpieczenia należytego wykonania robót w okresie gwarancji.
  Wzór oferty określa załącznik SIWZ.

III. Do oferty należy załączyć:

 1. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych .
 2. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Wykaz ważniejszych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat robót o podobnym charakterze
 5. Referencje od zleceniodawców.
 6. Informacje dotyczące stanu zatrudnienia /pracownicy fizyczni z podziałem na zawody oraz kadra techniczna, oraz ilość pracowników przewidzianych do realizacji zadania.
 7. Informacje dotyczące okresu działania firmy.
 8. Odpisy uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi (instalacyjne) oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.
 9. Wykaz dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie zaproponowanych materiałów wraz z ich parametrami technicznymi.

IV. Inne informacje dla oferentów:

 1. Przed złożeniem oferty należy odebrać SIWZ dot. przygotowania i zakresu oferty w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym pok nr 5 tel. 0-22 775-29-11 wew. 19 za odpłatnością 55,35 zł.
 2. Oferty należy składać w sekretariacie SML-W "DĄŻNOŚĆ" w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 03.12.2021 r. godz.1400 z adnotacją dotyczącą danego :"zadanie nr"
 3. Wadium w wysokości: - dla zadania nr 1 – 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) dla zadania nr 2 –2.000 (dwa tysiące złotych) dla zadania nr 3 - 5.000 zł ( pięć tysięcy złotych), dla zadania nr 4 - 21.000 zł ( dwadzieścia jeden tysięcy złotych) dla zadania nr 5 - 4.500 zł (cztery tysiące 500 złotych) należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Maz. nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 do dnia 03.12.2021 r. do godziny 14:00
 4. Wpłacone wadiu przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wybrany oferent odmówi zawarcia umowy.
 5. Wadium oferenta, który podpisał umowę będzie stanowić zabezpieczenie należytego wykonania robót na czas realizacji robót,
 6. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty i zapoznanie się z dokumentacją projektową.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym tel. 0-22 775-29-11 wew. 19

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY