Zaproszenie do składania ofert

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DĄŹNOŚĆ" w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie n/w roboty w budynku Spółdzielni w Nowym Dworze Mazowieckim

I. Zakres robót do wykonania:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji c.w.u. w budynku przy ul. Bohatera Modlina 20, 22, 24.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany instalacji c.o. oraz wykonania instalacji c.w.u. w budynku przy ul. Bohatera Modlina 67, 69, 71 oraz Daszyńskiego 14.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Mazowiecka 8 i Tylna 16.

II. Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres firmy, NIP, REGON,
 2. Koszt netto i brutto wykonania w/w zadania
 3. Termin wykonania robót.
 4. Warunki płatności, gwarancji oraz zabezpieczenia należytego wykonania robót w okresie gwarancji.
  Wzór oferty określa załącznik SIWZ.

III. Do oferty należy załączyć:

 1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych .
 3. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
 4. Wykaz ważniejszych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat robót o podobnym charakterze
 5. Referencje od zleceniodawców. minimum 3 szt.
 6. Informacje dotyczące stanu zatrudnienia / kadra techniczna, oraz ilość pracowników przewidzianych do realizacji zadania.
 7. Informacje dotyczące okresu działania firmy.
 8. Odpisy uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi (instalacje sanitarne) oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.

IV. Inne informacje dla oferentów:

 1. Przed złożeniem oferty należy odebrać SIWZ dot. przygotowania i zakresu oferty w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym pok nr 5 tel. 0-22 775-29-11 wew. 19 za odpłatnością 55,35 zł.
 2. Oferty należy składać w sekretariacie SML-W "DĄŻNOŚĆ" w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16.04.2021 r. godz. 14:00 z adnotacją "zadanie 1, 2, 3"
 3. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty i zapoznanie się z istniejącą dokumentacją projektową.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym tel. 0-22 775-29-11 wew. 19

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY