Zaproszenie do składania ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonanie n/w roboty w budynku Spółdzielni w Nowym Dworze Mazowieckim.

I. Zakres robót do wykonania:

 1. Wykonanie wymiany poziomów c.o. w piwnicach (6 szt. klatek) w budynku przy ul. Chemików 3.
 2. Wymiana pionów wod-kan i poziomów wodociągowych (poziomy w piwnicy – 2 klatki schodowe) wraz z wykonaniem instalacji c.w.u. w budynku przy ul. Daszyńskiego 7.

II. Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres firmy, NIP, REGON,
 2. Koszt netto i brutto wykonania w/w zadania
 3. Termin wykonania robót.
 4. Warunki płatności, gwarancji oraz zabezpieczenia należytego wykonania robót w okresie gwarancji.
  Wzór oferty określa załącznik SIWZ.

III. Do oferty należy załączyć:

 1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych .
 3. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
 4. Dowód wpłaty wadium.
 5. Wykaz ważniejszych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat robót o podobnym charakterze
 6. Referencje od zleceniodawców.
 7. Informacje dotyczące stanu zatrudnienia /pracownicy fizyczni z podziałem na zawody oraz kadra techniczna, oraz ilość pracowników przewidzianych do realizacji zadania.
 8. Informacje dotyczące okresu działania firmy.
 9. Odpisy uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi (instalacyjne) oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.
 10. Wykaz dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie zaproponowanych materiałów wraz z ich parametrami technicznymi.

IV. Inne informacje dla oferentów:

 1. Przed złożeniem oferty należy odebrać SIWZ dot. przygotowania i zakresu oferty w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym pok nr 5 tel. 0-22 775-29-11 wew. 19 za odpłatnością 36,90 zł.
 2. Oferty należy składać w sekretariacie SML-W "DĄŻNOŚĆ" w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06.06.2020 r. godz.14:00 z adnotacją "zadanie nr 1, 2"
 3. Wadium w wysokości: dla zadania nr 1 - 5.000 zł ( pięć tysięcy złotych), dla zadani nr 2 – 3.800 zł (trzy tysiące osiemset złotych) należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Maz. nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 do dnia 06.07.2020 r do godziny 14:00.
 4. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wybrany oferent odmówi zawarcia umowy.
 5. Wadium oferenta, który podpisał umowę będzie stanowić zabezpieczenie należytego wykonania robót na czas realizacji robót.
 6. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty i zapoznanie się z dokumentacją projektową.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym tel. 0-22 775-29-11 wew. 19

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY