Wynajem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Dążność" ogłasza przetarg ofertowy (pisemny) na wynajem lokalu użytkowego o pow. 116,99 m2 w budynku przy ul. Boh. Modlina 28.

Oferty w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: "Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Boh. Modlina 28" należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 01.04.2020 r do godz. 10:00.

Cena wywoławcza 20,00 zł/m2 netto.

Wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł należy dokonać w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 i załączyć do oferty dowód wpłaty. Wpłacone wadium przepada na rzecz Sp-ni jeżeli wybrany oferent odmówi zawarcia Umowy. Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny. Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim:

  • zawierać nazwę, siedzibę i miejsce zamieszkania oferenta
  • określać przedmiot oferty
  • być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną
  • zostać złożona w zamkniętej kopercie wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium


OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 01.04.2020 r. O GODZ. 11:00.

Szczegółowych informacji udziela:
Administracja Osiedla ul. Boh. Modlina 28, tel. 775-50-47.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY