Lokal użytkowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Dążność'' w Nowym Dworze Maz. informuje o przetargu pisemnym nieograniczonym na lokal użytkowy na Osiedlu "Młodych''. Przedmiotowy lokal położony jest w suterenie budynku przy ul. rtm. W. Pileckiego 15 o pow. 51,10 m2.

Cena wywoławcza 15,00 zł/m 2 netto.
/ słownie : piętnaście złotych za 1m 2 netto /

Osoby zainteresowane wynajmem lokalu mogą zapoznać się z jego aktualnym stanem po wcześniejszym skontaktowaniu się z Administracją Osiedla " Młodych '' nr. Tel. 22 775-30-20. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 300,00 zł. na rachunek 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Maz. w terminie do dnia 12.12.2019 r. Spółdzielnia zwróci wadium osobom, które nie wygrały przetargu w terminie 7 dni od daty wyboru oferenta. W przypadku rezygnacji osoby, która wygrała przetarg, wpłacone wadium przepadnie na rzecz Spółdzielni, a Zarząd złoży propozycję zawarcia Umowy najmu osobie, która zaproponowała kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Oferty w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem "Przetarg na lokal użytkowy w budynku przy ul. rtm. W. Pileckiego 15 w Nowym Dworze Maz." należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2019 r. do godz. 1300 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Boh. Modlina 28. w Nowym Dworze Maz. Oferta powinna zawierać: imię , nazwisko, adres oferenta, Tel. Kontaktowy, proponowaną cenę wyrażoną w cyfrach i słownie (nie niższą niż cena wywoławcza), rodzaj działalności którą oferent zamierza prowadzić w wynajętym lokalu, datę i czytelny podpis oferenta, ksero dowodu wpłaty wadium,

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 16.12.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY