Wynajem lokalu użytkowego

SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg ofertowy /pisemny/ nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 12,64 m2 w budynku przy ul. Boh. Modlina 28.

Oferty w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:
"Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Boh. Modlina 28"
należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 06.11.2019 r do godz. 10:00

Cena wywoławcza 25,00 zł/m2 netto.

Wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł należy dokonać w Banku Spółdzielczym w Nowy Dwór Mazowieckim na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 i załączyć do oferty dowód wpłaty. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli wybrany oferent odmówi zawarcia Umowy. Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny. Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim:

  • zawierać nazwę, siedzibę i miejsce zamieszkania oferenta
  • określać przedmiot oferty
  • być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną
  • zostać złożona w zamkniętej kopercie wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 06.11.2019 r O GODZ. 11:00.

Szczegółowych informacji udziela:
Administracja Osiedla ul. Boh. Modlina 28, tel. 775-50-47.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY